Over Apanta-direct

Direct hulp, dichtbij huis voor vrijwel alle (lichte tot matige) psychische problemen, dat is waar Apanta-direct voor staat.

Apanta-direct is onze praktijk voor generalistische basis ggz (GBGGZ). Apanta-direct is er voor mensen die te maken hebben met lichte tot matige psychische klachten. Door op tijd in te grijpen voorkomt u dat uw psychische klachten erger worden.

We proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Helaas is het niet altijd mogelijk om u meteen te helpen en zijn we genoodzaakt om te werken met wachttijden. Voor de actuele wachttijden kijkt u hier

Voor wie?

Apanta-direct heeft een aanbod voor mensen met beginnende of matige psychische klachten die actief aan hun klachten willen en kunnen werken. Denk niet te lang “ik moet er alleen uitkomen” of “het moet eerst erger worden”. Juist als u er vroeg bij bent, kunt u snel weer grip krijgen op uw eigen leven.
U kunt bij Apanta-direct terecht met tal van klachten.

Toegankelijk voor iedereen

Apanta-direct heeft een aanbod voor volwassenen en kinderen. Psychologische zorg in de generalistische basis ggz is toegankelijk voor iedereen. Soms gebeurt het dat onze psycholoog u doorverwijst naar een andere hulpverlener, bijvoorbeeld wanneer u een intensievere behandeling hebt. Wij kunnen u dan snel doorverwijzen naar Apanta-ggz.

Kortdurende hulp

Een behandeling bij Apanta-direct heeft een korte doorlooptijd. Afhankelijk van de ernst van uw klachten kan de behandeling in Apanta-direct variëren in lengte (2-7 gesprekken). Enkele gesprekken zijn vaak voldoende om u weer op weg te helpen. Een standaard gesprek duurt ongeveer drie kwartier.

Concreet en praktisch

De psychologen van Apanta-direct pakken samen met u uw psychische probleem concreet en praktisch aan. Wij streven naar een kortdurende, klachtgerichte behandeling waarbij uw wensen en doelen centraal staan.

Hoe ziet de behandeling eruit?

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. Uw behandelaar stelt de voorlopige diagnose en bespreekt met u wat er aan gedaan kan worden. In de behandeling werkt u vervolgens samen aan een oplossing. De psychologen van Apanta-direct werken praktisch, probleemgericht en in overleg met de huisarts.

Er wordt alleen inhoudelijke informatie uitgewisseld met uw verwijzer wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft. Wanneer die toestemming er is versturen we na afloop van de behandeling een eindbrief naar uw huisarts waarin onder andere het verloop van de behandeling en verdere behandeladviezen worden beschreven. Ook kan het zijn dat wanneer er toestemming is gegeven, er tussendoor overleg plaatsvindt tussen uw behandelaar, uw huisarts of de praktijkondersteuner-ggz (POH-ggz).

Samenwerkingen

Apanta werkt al jaren goed samen met de huisartsenorganisaties Pozob, DOH en SGE. Tevens vindt er regelmatig overleg plaats met huisartsen die niet verbonden zijn aan een huisartsenorganisatie. De POH-ggz die werkzaam is bij uw huisarts zorgt, daar waar mogelijk, voor een warme overdracht. Na doorverwijzing wordt er indien nodig intensief samengewerkt, zodat we u gezamenlijk de beste zorg kunnen bieden.

Sinds de komst van de generalisten-teams van de Gemeente hebben we er een belangrijke samenwerkingspartner bij. Ook hier doet Apanta haar uiterste best om zichtbaar te zijn naar de vele generalisten in de 21 gemeentes die u kunnen verwijzen naar Apanta. De overlegvormen op verschillende niveau’s beginnen steeds meer hun vruchten af te werpen.

Wanneer een behandeling binnen de zorgstraat of GBGGZ niet (volledig) volstaat, kunnen we gebruik maken van de expertise van de afdeling SGGZ binnen Apanta. Daarnaast werken we samen met andere SGGZ-instellingen in de regio. Doel is de beste behandeling voor u als cliënt vorm te geven. Waar nodig overlegt Apanta met collega-instellingen en een 'warme overdracht' heeft altijd onze prioriteit.