Behandelzorg & registratie

Uitgangspunten behandelzorg

De minister heeft dinsdag 31 maart bekend gemaakt dat de huidige maatregelen worden verlengd tot in ieder geval 28 april. Sandra, Hanneke en de Teamcoördinatoren hebben met elkaar het beleid ten aanzien van onze behandelzorg hierop afgestemd. Onderstaand beleid en de afspraken die je vindt op deze pagina, gelden t/m 28 april, tenzij de situatie zodanig verandert dat aanpassingen noodzakelijk zijn. 

Uitgangspunten:
Er vindt zo min mogelijk fysiek contact en zo min mogelijk mensen naar onze locaties toe laten komen. Dit geldt sowieso voor cliënten. Voor behandelaren worden in overleg met leidinggevenden afspraken gemaakt over (deels) thuiswerken.

We hebben geen afspraken op onze locaties waarvoor fysiek contact nodig is. Er worden allerlei alternatieve oplossingen gezocht om zo veel mogelijk behandelingen voort te zetten. Bijvoorbeeld voor EMDR, PMT en diagnostiek: de behandelaar wordt hierover ook geinformeerd door de eigen TC-er. 

Het is hierbij belangrijk dat we oog hebben voor cliënten die in de afgelopen weken aan hebben gegeven dat ze beeldbellen niet wenselijk vinden. Het is van belang dat behandelaren de caseload goed in beeld hebben en regelmatig contact hebben (telefonisch of per mail) met de groep cliënten die niet behandeld worden door middel van beeldbellen.

Uitzonderingen:
Wanneer nodig kunnen psychiatrische intakes (gewicht, lengte, inschatting van gezin bij K&J) wel naar locaties komen. Mits geen gezondheidsklachten bij cliënt en behandelaar.


 

Beleid naar aanleiding van de verlengde maatregelen t/m 28 april

Informatie geplaatst op 2 april, toevoegingen op 7 april

Er zijn wat bijzonderheden in het beleid ten behoeve van enkele behandelingen:

EMDR
Om EMDR door te laten gaan, kiezen we voor behandeling zonder extra benodigdheden, met vingers via beeldbellen. Een aantal randvoorwaarden, aanvullende aandachtspunten zijn dan belangrijk, maar heel makkelijk in te passen en door iedereen die EMDR bevoegd is uit te voeren. Kern van het verhaal is het toevoegen van extra werkgeheugentaken waarvoor geen extra materiaal nodig is. Er is een app met allerlei trauma gerelateerde stimuli die je kunt gebruiken ter ondersteuning. Suzanne Janssens gaat hier een instructie voor verspreiden.

PMT
Dionne en Noor zetten momenteel creatieve mogelijkheden in om hun cliënten toch verder te helpen. Momenteel maken ze gebruik van:

 • Modules minddistrict blenden met beeldbellen. Voor K&J enkel bij 12+
 • Op maat geven van opdrachten gericht op ontspanning, lichaamsbeleving, herkennen van emoties, signaleringsplan, zelfmassage. Ze maken hierbij gebruik van mindfulness, dramatherapeutische en creatieve therapeutische interventies.
 • Voor PMT-systeemtherapie: een activiteit filmen en sturen naar Dionne, nabespreken.

Wat kan echt niet vervangen worden?

 • Starten van observaties
 • Directe feedback geven op wat in een sessie gebeurt. Bij sommige cliënten is dit noodzakelijk om in beweging te komen.

Diagnostiek
Veel van onze diagnostiek betreffen face-to-face contacten. Omdat dit nog steeds ontraden wordt, blijven we bij het eerdere beleid. Dat betekent dat een groot deel van onze diagnostische middelen niet ingezet kunnen worden. Maar wat kunnen we in de tussentijd wel doen?                                                               

 • Afname van diagnostische interviews zoals de SCID, DIVA, ACE, STIP, enz. via beeldbellen of telefonisch.
 • Vragenlijsten, zowel online als op papier via de post
 • (Hetero)anamnese gesprekken via beeldbellen of telefonisch
 • Informatie inwinnen bij behandelaren, andere betrokken hulpverleners, scholen of dossierstudies van eerder onderzoek

Ons voorstel is dus om deelonderzoek te doen. Uiteraard zijn wij van mening dat we geen conclusies/diagnoses kunnen stellen zonder de cliënt geobserveerd te hebben in een face-to-face contact, maar een deel van het onderzoek en een hoop voorwerk kan gedaan worden, waardoor dit in after-coronatijd sneller afgerond kan worden.

Uitzondering vanaf 7 april: Op het gebied van testdiagnostiek K&J hebben we op 7 april besloten dat we een uitzondering maken. Het is in overleg mogelijk om face-to-face diagnostiek te doen, mits de behandelaar, cliënt en ouder geen klachten hebben. Hiervoor zijn voorzorgsmaatregelen genomen: er is een scherm, alle materiaal worden grondig gereinigd. Dit is alleen mogelijk op locatie Eindhoven. 

Systeemtherapie
Systeemtherapeuten geven aan dat de lopende behandelingen goed door kunnen lopen. Wanneer het om een heel gezin gaat, is het lastig wanneer er jonge kinderen bij betrokken zijn. Er worden creatieve oplossingen bedacht om cliënten te kunnen blijven zien.Wanneer er sprake is van een dreigende thuissituatie kan er in overleg wel gekozen worden voor een face-to-face contact.

Groepen 
Groepen kunnen doorgaan door middel van beeldbellen. Alle informatie hierover vindt op de pagina's van 'Corona & Videobellen'. Tot nu toe werden er geen nieuwe cliënten in groepen geplaatst. Naar inschatting van de behandelaar die een groep geeft kunnen er vanaf nu cliënten wel/niet instromen.

Update 23 april: Het beleid voor groepen verandert voorlopig niet: er gaan vooralsnog geen groepen fysiek door. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

 • Voor groepen met jonge kinderen wordt bekeken welke groepen wel en hoe door kunnen gaan. 
 • De runningtherapie gaat wel door. Hiervoor is een specifiek plan opgesteld waarbij de richtlijnen in acht worden genomen. 

Instroom nieuwe cliënten
Het is belangrijk dat we de wachttijden niet teveel laten oplopen. Ook met het oog op de verwachte instroom na de Corona-crisis. Het is belangrijk om als behandelaar zelf goed te kijken naar de opties die je hebt voor nieuwe VDI’s/intakes en deze te bespreken met de TC-er en het secretariaat. Door tijdig opties door te geven kan er wat verder worden doorgepland en hebben nieuwe cliënten in ieder geval zicht op een startdatum.

Geplaatst op 7 april:
Wel/niet sluiten DBC als de cliënt niet wenst te (beeld)bellen?

Vooralsnog is het de inschatting van de regiebehandelaar of er voldoende overeenstemming is voor behandeling in deze omstandigheden. Dat kan per cliënt verschillen. De regiebehandelaar kan en mag zich op het standpunt stellen dat zij geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de behandeling van een cliënt, als deze niet wenst te (beeld)bellen. De regiebehandelaar wordt gevraagd bij het afbreken van een behandeling, goede afstemming met de huisarts hierover te zoeken.