Privacystatement - deel 3/5

Waarvoor gebruiken we uw gegevens en met welk doel?

a. om een behandeltraject op te starten
Als u in behandeling wilt bij ons,  of contact met ons opneemt, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. Zo moeten we onderzoek doen om te welke behandeling voor u het beste passend is. Bij het starten van een behandeltraject moeten we uw identiteit vaststellen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

We raadplegen uw verwijzing en uw verzekeringsgegevens in een extern register.

Grondslagen
We verwerken uw gegevens meestal omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Maar als deze wettelijke verplichting niet direct voor Apanta geldt, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens voor deze doelen. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het starten van een behandeltraject.

b. Voor overleg binnen onze instelling
In het kwaliteitsstatuut (www.apanta-ggz.nl/kwaliteitsstatuut) is door Apanta vastgelegd hoe het overleg tussen regiebehandelaar en andere behandelaren is geregeld.

c. Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
Om u goed van dienst te kunnen zijn en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we voortdurend. Dit doen we voor onszelf, onze cliënten of andere partijen.

We combineren soms databronnen, bijvoorbeeld welke behandeling u bij ons heeft en wat uw ervaringen zijn.

Door persoonsgegevens te analyseren, zien we hoe onze diensten (bijvoorbeeld online behandeling) door u worden gebruikt.

We doen ook onderzoek om onze diensten te verbeteren. Zo vragen we u aan het einde van een behandeling om een vragenlijst in te vullen over uw ervaring met Apanta.

Grondslagen
We verwerken uw gegevens omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken. Geeft u hiervoor geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken door dit bij ons te melden.

d. Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar wij mee samenwerken aan te gaan en uit te voeren
Als u voor uw werk contact heeft met de Rabobank, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Of om u toegang te kunnen geven tot onze gebouwen. Als dat nodig is, kunnen wij voorafgaand, maar ook tijdens de overeenkomst in het kader van screening incidentenregisters en waarschuwingssystemen (zie c hierboven). 

Grondslagen
Wij verwerken uw gegevens om de overeenkomst die wij hebben gesloten uit te voeren, omdat wij dat wettelijk verplicht zijn of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

e. Om wettelijke verplichtingen na te komen
Wetgeving 
Op basis van  wet- en regelgeving moeten we veel gegevens over u verzamelen, analyseren en soms ook doorgeven aan (overheids)instanties. We moeten ons houden aan wetgeving om u behandeling aan te mogen bieden, zoals de Zorgverzekeringswet. Ook om te voldoen aan onze zorgplicht verwerken we persoonsgegevens. 

Grondslagen
We verwerken uw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is. Of als we gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te verwerken om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen.

f. Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management
Interne audits en onderzoeken
We gebruiken uw gegevens ook om interne audits en onderzoeken te doen bijvoorbeeld om te onderzoeken of nieuwe regels goed zijn ingevoerd. Of om risico’s in kaart te brengen. 

Verbeteren van onze eigen bedrijfsprocessen
Ook gebruiken we gegevens om onze bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te verbeteren zodat we u beter kunnen helpen of onze processen efficiënter kunnen maken. Als dat mogelijk is, anonimiseren of pseudonimiseren we eerst uw gegevens. 

Grondslagen
We verwerken uw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is, of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben. Ook kan de verwerking van uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw behandeling.

g. Voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen
We mogen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor archivering volgens de wettelijk verplichte bewaartermijnen. We verwerken uw gegevens ook voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doelen. In die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, uw gegevens ook eerst anonimiseren of pseudonimiseren, en doen we dit uitsluitend nadat we uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen.

Grondslag
We verwerken uw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is. Of als we gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te verwerken om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen.