Aanmeldformulier voor kinderen (tot 16 jaar)

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

(dd-mm-jjjj)
(1234AB)

Huisarts

Gemeente

Gezinssamenstelling

Indien van toepassing

Gegegevens ouder/verzorger
?
Controleert u het emailadres goed. Indien u per ongeluk een foutief emailadres invult, ontvangt u geen bevestiging van de aanmelding.
Gegevens andere ouder/verzorger
Problemen en klachten
Hulpverleningsgeschiedenis
Medicatiegebruik
Overige vragen

Overige vragen

Door middel van onderstaande vragen zouden wij u willen verzoeken ons te kennen te geven dat u op de hoogte bent van, en of u toestemming geeft voor een aantal belangrijke zaken. Door te klikken op het vraagteken bij de vraag, krijgt u meer informatie over het specifieke onderwerp.

?

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

De volledige voorwaarden zijn te lezen op Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

?

Aanmelding

Nadat wij het aanmeldformulier hebben ontvangen, ontvangt u van ons een informatiepakketje inclusief toestemmingsformulieren. Voor kinderen onder de 16 jaar moeten (beide) gezaghebbende ouders akkoord zijn dat uw kind gezien wordt door en in behandeling komt bij Apanta. Zodra de toestemmingsformulieren en de verwijzing en/of beschikking aanwezig is, zal er gekeken worden of de vraag en verwachtingen geformuleerd in het aanmeldformulier aansluit bij het aanbod van Apanta. Indien dit het geval is, wordt uw kind, zodra de wachttijd is verstreken, ingepland voor een intakegesprek met één van onze behandelaars. Indien Apanta niet de aangewezen instelling voor u is, bespreken we met u waarom een behandeling bij ons niet passend is en wat de alternatieven zijn. Wij streven ernaar de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Voor de meest actuele wachttijd, verwijzen we u naar onze website.

Intakefase

Tijdens de intakefase gaat de behandelaar tijdens één of meerdere gesprekken uitgebreider in op de reden van aanmelding, klachten en de persoonlijke situatie. Vaak wordt er ook psychologisch testonderzoek ingezet in deze fase. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. Vervolgens wordt in ons multidisciplinair team besproken welke vorm van behandeling voor u het meest geschikt is. In een adviesgesprek bespreekt de behandelaar het behandelvoorstel dat hieruit voortvloeit. In samenspraak met u wordt er daarna een definitief behandelplan opgesteld. In het behandelplan staat wat er met uw kind aan de hand is (diagnose), wat de therapiedoelen zijn en op welke manier er aan gewerkt gaat worden. Ook staat erin vermeld hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Wanneer u het met de behandelaar eens bent over het behandelplan, start uw behandeling.

Behandeling

Afhankelijk van de uitkomst van de intakefase, zal de behandeling bestaan uit één of meerdere van onderstaande onderdelen:


 • Individuele therapie
 • Groepstherapie
 • Systeemtherapie
 • Internettherapie

Uw behandelaar zal samen met u bepalen welke van deze vorm(en) het meest geschikt is voor u.

?

Klachtenprocedure

Komt u er in een gesprek niet uit en blijft uw onvrede bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris met het klachtenformulier. U kunt ook iemand anders machtigen om dit te doen. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat uw klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van uw naam, naam van uw kind en adres, want anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met u en de behandelaar uw klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. Heeft uw kind, jonger dan 16 jaar, een klacht, dan kunt u samen met hem of haar een klacht indienen.

Mevrouw A. Koeter is klachtenfunctionaris bij Apanta. U kunt het klachtenformulier downloaden op de website en opsturen naar:

Mevrouw A.Koeter
De Plank 101
5504 EE Veldhoven
Telefoonnummer: 040-2545759
e-mail: a.koeter@apanta-ggz.nl

Zorgbelang Brabant

Op onze pagina htttp://apanta-ggz.nl/kwaliteit kunt u alles lezen over onze klachtenprocedure en vinden waar u terecht kunt als de klacht bij Apanta niet (naar tevredenheid) opgelost kan worden.

?

Privacyreglement

Uw privacy staat bij Apanta hoog in het vaandel. Voor overleg met uw huisarts vragen wij u eerst om toestemming. Ook geven wij uw gegevens niet aan andere partijen zonder uw goedkeuring.

Inzage in uw dossier

Tijdens de behandeling van uw kind houden we een dossier bij met alle behandelgegevens. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze te verbeteren. Willen anderen uw dossier bekijken, dan hebben zij uw toestemming nodig. Die kunt u later weer blokkeren.

Kinderen

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel bekijken. Is uw kind tussen twaalf en zestien jaar, dan hebt u beiden recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft uw kind zelfstandig recht op inzage.

Eigendom

Uw dossier is en blijft eigendom van Apanta. U mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Na afloop van de therapie wordt uw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Wet voor uw rechten en plichten

De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in uw dossier en het privacyrecht. U vindt de WGBO op www.hulpgids.nl.

?

Kosten en vergoedingen

Tot 18 jaar

Geestelijke gezondheidzorg (ggz) valt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar niet langer onder de zorgverzekeraar. Cliënten kunnen zich hier niet meer voor verzekeren. Uitgezonderd hierop zijn de behandeling van lichte psychische klachten door huisarts of huisartsondersteuner-ggz (POH-GGZ) en medicijnen tegen psychische aandoeningen. Deze worden nog wel door de zorgverzekeraar vergoed. Voor overige psychische hulp aan kinderen en jongeren is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoeding.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugd-ggz, zoals beschreven in de jeugdwet (www.voordejeugd.nl)

De huisarts, de jeugdarts en medisch specialist kunnen ook in 2015 blijven verwijzen voor jeugd-ggz. Met een verwijzing is jeugd-ggz dus ook altijd direct toegankelijk. Daarnaast heeft elke gemeente een indicatie-team, welke ook kan verwijzen naar de juiste zorg.

Vanaf 18 jaar

Vanaf 18 jaar valt de zorg die Apanta biedt onder de zorgverzekeraar. Dit betekent dat Apanta een factuur rechtstreeks aan de zorgverzekeraar stuurt. Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat in 2015 de eerste € 375,- van zorg uit het basispakket zelf betaald moeten worden.

Bent u op de hoogte van de kosten, vergoedingen en algemene bepalingen?

Uw dossier is en blijft eigendom van Apanta. U mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Na afloop van de therapie wordt uw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog tien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in uw dossier en het privacyrecht. U vindt de WGBO op www.hulpgids.nl.

?

Cliëntenraad

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit.

Deze raad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen.
De Cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar en stelt samen met de Raad van Bestuur de agenda vast. Ieder onderwerp ten behoeve van de cliënt kan op de agenda worden gezet.

Wat betekent de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met wat de behandelmogelijkheden zijn bij Apanta en hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.

Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kunt u uw verhaal kwijt bij de cliëntenraad. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.

Wat kunt u doen voor cliëntenraden?

Wees alert en reageer als uw belangen of die van uw kind in het geding zijn. De cliëntenraden stelt prijs op uw mening. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt. U kunt ook actief meedoen.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweegt u lid te
worden? Stuur dan een brief of email naar het secretariaat van de cliëntenraad;
clientenraad@apantaggz.nl

Apanta-ggz
T.a.v.: De Cliëntenraad
De Plank 101
5504 EE Veldhoven

?

Afspraak annuleren

Wilt u of uw kind een afspraak afzeggen, dan moet dit minimaal 24 uur van te voren gedaan worden.. Als wij niet direct bereikbaar zijn (bv. ’s avonds of in het weekend), kan de voicemail ingesproken worden. Wordt de afspraak niet tijdig (minimaal 24 uur van te voren) afgezegd, dan zijn wij genoodzaakt om € 35 euro in rekening te brengen.

Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekering of gemeente.

Er zijn 3 uitzonderingen:
• Je bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Je bent zelf (of je naaste wordt acuut) opgenomen in een ziekenhuis
• Je hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

In deze gevallen sturen we geen nota.

?

Informatieverstrekking aan gemeente

De kosten van de geleverde zorg worden door Apanta rechtstreeks in rekening gebracht bij uw gemeente. De gemeente vraagt ons om gegevens over uw zoon/dochter en de gezagsdrager te verstrekken.

Op dit moment roept dit landelijk veel vragen en discussie op rondom privacy. In de jeugdwet is dit onvoldoende vastgelegd, waardoor psychologen enerzijds gebonden zijn aan hun beroepscode en geen informatie over hun cliënten mogen delen en anderzijds de gemeenten willen en moeten weten waar zij voor betalen en dus gegevens van cliënten nodig hebben.

Zolang er onduidelijkheid is over wat er wettelijk gedeeld mag worden, zal Apanta geen inhoudelijke informatie verstrekken aan de gemeenten. Om te kunnen factureren moeten we echter de volgende gegevens verstrekken aan de gemeente:

 • BSN cliënt
 • NAW gegevens cliënt
 • geboortedatum cliënt
 • geslacht cliënt
 • startdatum zorg
 • postcode gezagsdrager
 • BSN gezagsdrager
 • NAW gezagsdrager
 • begin- en einddatum en omvang geleverde zorg

panta zal deze gegevens echter niet verstrekken zonder uw toestemming.

Woonplaatsbeginsel

Ouders dienen aan te geven bij de zorgaanbieder in welke gemeente het kind ingeschreven staat. Indien ouders niet in dezelfde gemeente wonen, is aan een van beide ouders het hoofdverblijf toegeschreven (dit hoeft niet gelijk te zijn aan het adres waar het kind de meeste tijd verblijft). Die gemeente waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft, is verantwoordelijk voor betaling van de geleverde zorg. Verhuizingen of wijzigingen in het hoofdverblijf van het kind moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden aan de zorgaanbieder en gemeente. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor in welke gemeente en bij welke zorgaanbieder de zorg voortgezet kan worden.

?

Gebruik gegevens

Apanta hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar behandelingen. Hoe waardeert u de behandeling? Dat vinden wij belangrijk om te weten. Daarom vragen wij u (en vanaf 16 jaar uw kind) om voor en na de behandeling van uw kind een online vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijst gaat – anoniem – naar Kenniscentrum Zorg Nederland, een onafhankelijk en extern instituut. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten krijgt Apanta inzicht in uw behoeften als cliënt. Hierop passen we de behandelingen aan, zodat we u nog beter kunnen helpen.