Aanmeldformulier voor kinderen (tot 16 jaar)

Aanmeldformulier voor kinderen (4 tot 16 jaar)

Persoonsgegevens
?

ID noodzakelijk bij aanvraag zorg

Bij het aanvragen van medische zorg is bij alle leeftijden een ID, paspoort of rijbewijs nodig.

Gezinssamenstelling
Gegegevens ouder/verzorger
?

Controleer het emailadres goed. Indien er per ongeluk een foutief emailadres in wordt gevuld, ontvang je geen bevestiging van de aanmelding.

Gegevens andere ouder/verzorger
Problemen en klachten
Hulpverleningsgeschiedenis
Medicatiegebruik
Overige vragen
Door middel van onderstaande vragen zouden wij je willen verzoeken ons te kennen te geven dat je op de hoogte bent van, en of u toestemming geeft voor een aantal belangrijke zaken. Door te klikken op het vraagteken achter de vraag, krijg je meer informatie over het specifieke onderwerp.
?

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

De volledige voorwaarden zijn te lezen op Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

?

U kunt indicaties en uitleg vinden van de actuele wachttijden via www.apanta-ggz.nl/wachttijden.

?

U kunt een uitleg vinden over de aanmeldprocedure via https://www.apanta-ggz.nl/aanmelden.

?

U ontvangt op het opgegeven emailadres een uitnodiging voor het Wellbee cliëntportaal (EPD): een persoonlijke online omgeving waar u alle behandeldocumenten en afspraken kunt inzien.

?

Klachtenprocedure

Komt u er in een gesprek niet uit en blijft uw onvrede bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris met het klachtenformulier. U kunt ook iemand anders machtigen om dit te doen. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat uw klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van uw naam en adres, want anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met u en uw hulpverlener uw klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. Heeft uw kind, jonger dan 16 jaar, een klacht, dan kunt u samen met hem of haar een klacht indienen.

U vindt meer informatie over onze klachtenprocedure via www.apanta-ggz.nl/kwaliteit.

Hier kunt u ook vinden waar u terecht kunt als de klacht bij Apanta niet (naar tevredenheid) opgelost kan worden.

?

Privacyreglement

Uw privacy van u en uw kind staan bij Apanta hoog in het vaandel. Voor overleg met uw huisarts vragen wij u eerst om toestemming. Ook geven wij uw gegevens niet aan andere partijen zonder uw goedkeuring.

U vindt het privacystaement van Apanta via www.apanta-ggz.nl/privacystatement.

?

Kosten en vergoedingen tot 18 jaar 

Geestelijke gezondheidzorg (ggz) valt voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar niet onder de zorgverzekeraar. Cliënten kunnen zich hier niet voor verzekeren. Uitgezonderd hierop zijn de behandeling van lichte psychische klachten door huisarts of huisartsondersteuner-ggz (POH-GGZ) en medicijnen tegen psychische aandoeningen. Deze worden nog wel door de zorgverzekeraar vergoed. Voor overige psychische hulp aan kinderen en jongeren is de gemeente verantwoordelijk voor de vergoeding.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugd-ggz, zoals beschreven in de jeugdwet (www.voordejeugd.nl)

 

Ben je op de hoogte van de kosten, vergoedingen en algemene bepalingen?

Het dossier is en blijft eigendom van Apanta. Je mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Na afloop van de therapie wordt je dossier, volgens de wettelijke eisen, nog tien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in het dossier en het privacyrecht. Je vindt de WGBO op www.hulpgids.nl.

?

Cliëntenraad

 

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit.

Deze raad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen.

De Cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar en stelt samen met de Raad van Bestuur de agenda vast. Ieder onderwerp ten behoeve van de cliënt kan op de agenda worden gezet.

 

Wat betekent de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met wat de behandelmogelijkheden zijn bij Apanta en hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.

Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kunt u uw verhaal kwijt bij de cliëntenraad. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.

Wat kunt u doen voor cliëntenraden?

 

Wees alert en reageer als uw belangen of die van uw kind in het geding zijn. De cliëntenraden stelt prijs op uw mening. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt. U kunt ook actief meedoen.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweegt u lid te

worden? Stuur dan een brief of email naar het secretariaat van de cliëntenraad;

clientenraad@apantaggz.nl

Apanta-ggz
T.a.v.: De Cliëntenraad
De Plank 101
5504 EE Veldhoven

 

?

Afspraak annuleren

Wil je een individuele of groepsafspraak afzeggen, dan moet je dit minimaal 24 uur van te voren doen. Wanneer wij niet direct bereikbaar zijn (bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend), kun je onze voicemail inspreken. Doe je dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om vanaf 1 januari 2022 €65 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door een zorgverzekeraar of gemeente. 

Indien mogelijk zal de telefoniste een telefonische afspraak plannen of mailcontact afspreken ten tijde van de eigenlijke afspraak. 

Er zijn 3 uitzonderingen wanneer we geen factuur sturen wanneer je een afspraak kort van te voren afzegt:
• Jij of je kind bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Jij of je kind bent zelf (of je naaste wordt) acuut opgenomen in een ziekenhuis
• Jij of je kind hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

?

Informatieverstrekking aan gemeente

De kosten van de geleverde zorg worden door Apanta rechtstreeks in rekening gebracht bij uw gemeente. De gemeente vraagt ons om gegevens over uw zoon/dochter en de gezagsdrager te verstrekken.

Op dit moment roept dit landelijk veel vragen en discussie op rondom privacy. In de jeugdwet is dit onvoldoende vastgelegd, waardoor psychologen enerzijds gebonden zijn aan hun beroepscode en geen informatie over hun cliënten mogen delen en anderzijds de gemeenten willen en moeten weten waar zij voor betalen en dus gegevens van cliënten nodig hebben.

Zolang er onduidelijkheid is over wat er wettelijk gedeeld mag worden, zal Apanta geen inhoudelijke informatie verstrekken aan de gemeenten. Om te kunnen factureren moeten we echter de volgende gegevens verstrekken aan de gemeente:

  • BSN cliënt
  • NAW gegevens cliënt
  • geboortedatum cliënt
  • geslacht cliënt
  • startdatum zorg
  • postcode gezagsdrager
  • BSN gezagsdrager
  • NAW gezagsdrager
  • begin- en einddatum en omvang geleverde zorg

panta zal deze gegevens echter niet verstrekken zonder uw toestemming.

Woonplaatsbeginsel

Ouders dienen aan te geven bij de zorgaanbieder in welke gemeente het kind ingeschreven staat. Indien ouders niet in dezelfde gemeente wonen, is aan een van beide ouders het hoofdverblijf toegeschreven (dit hoeft niet gelijk te zijn aan het adres waar het kind de meeste tijd verblijft). Die gemeente waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft, is verantwoordelijk voor betaling van de geleverde zorg. Verhuizingen of wijzigingen in het hoofdverblijf van het kind moeten zo snel mogelijk doorgegeven worden aan de zorgaanbieder en gemeente. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor in welke gemeente en bij welke zorgaanbieder de zorg voortgezet kan worden.