Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht houden op het beleid dat de Raad van Bestuur voert.

Raad van Bestuur & directie

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De eenhoofdige Raad van Bestuur van Apanta wordt gevormd door Mevrouw S. Hijnen. Zij is belast met de leiding en sturing van Apanta. Ze staat aan het hoofd van alle geledingen. De Raad van Bestuur vormt samen met de directeur Zorg en de directeur Bedrijfsvoering het directieteam.

Cliëntenraad (CR)

De Cliëntenraad is het wettelijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap bij Apanta voor cliënten. De wet op cliëntenraden regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De CR mag met bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die met Apanta te maken hebben. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en/of in stand te houden. De CR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur. Lees meer over de cliëntenraad.

Ondernemingsraad (OR)

De OR behartigt de belangen van de werknemers bij Apanta. De OR is het wettelijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap. De wet op OR regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad. De OR mag met bevoegd gezag alle onderwerpen bespreken die met Apanta te maken hebben. De OR heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur, maar ook met de Raad van Toezicht en de Cliëntenraad.

Staf

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een aantal stafdiensten:

 • HRM
 • Kwaliteit
 • Directiesecretariaat
 • Marcom

De afdelingen HRM, Kwaliteit en Directiesecretariaat worden zowel hiërarchisch als functioneel aangestuurd door de Raad van Bestuur. De afdeling Marcom (Marketing & Communicatie) wordt functioneel aangestuurd door de Directeur Zorg en valt hiërarchisch onder de Raad van Bestuur.

Directeur Zorg

De Directeur Zorg stuurt, in samenwerking met de teamleiders (TL) de zorginhoudelijke teams aan in Eindhoven en Veldhoven. Ook geeft zij, samen met de team coördinator, leiding aan het team van telefonistes en het secretariaat. De zorginhoudelijke teams zijn geformeerd rondom de doelgroepen en locatie. Binnen Apanta zijn onderstaande zorginhoudelijke teams te onderscheiden:

 • 24+ team Veldhoven
 • 24+ team Eindhoven
 • Jong
 • Kind & Jeugd Veldhoven
 • Kind & Jeugd Eindhoven
 • Front office

Manager Bedrijfsvoering

De Manager Bedrijfsvoering stuurt de ondersteunende teams aan. Deze persoon is tevens de concern controller van Apanta. Binnen Bedrijfsvoering zijn de volgende afdelingen te onderscheiden:

 • Financiële Administratie
 • Back office (zorgadministratie)
 • ICT
 • Facilitair

Apanta GGZ, Apanta Direct & Apanta Academy

Apanta bestaat uit 3 B.V.’s die volgens bovenstaand schema worden aangestuurd.

Apanta GGZ
Deze richt zich op Specialistische GGZ (SGGZ) zorg voor complexe psychische en psychiatrische problematiek. Binnen deze afdelingen zijn onderstaande specialisaties te onderscheiden:

 • Specialisatie Eetstoornissen
 • Specialisatie Ontwikkelingsstoornissen
 • Specialisatie Persoonlijkheidsstoornissen
 • Specialisatie Angst- en stemmingsstoornissen.
 • Specialisatie Kind & jeugd psychiatrie

Apanta Direct
Apanta-direct biedt snel kortdurende hulp bij psychische klachten. Deze B.V. richt zich op de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Apanta-academy
Binnen Apanta-academy wordt scholing geboden aan zowel interne (bij Apanta) als externe (elders werkzame) zorgprofessionals. Het biedt een scala aan mogelijkheden voor opleidingen en masterclasses. Het accent ligt daarbij op het persoonsgerichte experimentiële psychotherapie en het systemische gedachtengoed.