Aanmeldformulier voor volwassen (24 jaar en ouder)

Persoonsgegevens
(dd-mm-jjjj)
(1234AB)
?
Een ervaringswerker is iemand die extra ondersteuning kan bieden vanuit eigen ervaring met psychische klachten en behandeling.

Zorgverzekeraar en huisarts

(1234AB)
Persoonsgegevens partner (invullen indien u een partner hebt)
(dd-mm-jjjj)
Problemen en klachten
Hulpverleningsgeschiedenis
Overige vragen

Overige vragen

Door middel van onderstaande vragen zouden wij u willen verzoeken ons te kennen te geven dat u op de hoogte bent van, en of u toestemming geeft voor een aantal belangrijke zaken. Door te klikken op het vraagteken bij de vraag, krijgt u meer informatie over het specifieke onderwerp.

?

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

De volledige voorwaarden zijn te lezen op Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

?
U kunt indicaties en uitleg vinden van de actuele wachttijden via www.apanta-ggz.nl/wachttijden
?

Kennismakingsgesprek

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, vragen wij u uw verwijsbrief/kaart op te sturen naar ons secretariaat. Pas nadat wij deze hebben ontvangen, krijgt u, gedurende dat u op de wachtlijst staat, een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek vindt binnen 3 weken na ontvangst van de verwijzing. De duur van dit gesprek is een half uur. Tijdens dit screeningsgesprek wordt kort ingegaan op uw klachten, uw visie op de problemen en uw verwachtingen van behandeling. Verder kijken we tijdens dit gesprek of uw hulpvraag aansluit bij het aanbod van onze instelling. Indien dit het geval is wordt u, zodra de wachttijd is verstreken, ingepland voor een intakegesprek met één van onze behandelaars. Indien Apanta niet de aangewezen instelling voor u is, bespreken we met u waarom een behandeling bij ons niet passend is en wat de alternatieven zijn.

Intakefase

Tijdens de intakefase gaat uw behandelaar tijdens één of meerdere gesprekken uitgebreider in op uw klachten en uw persoonlijke situatie. Vaak krijgt u ook een psychologisch testonderzoek in deze fase. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens ter ondersteuning van diagnostiek en behandeling. Een psychologisch medewerker neemt het onderzoek bij u af. Vervolgens wordt in ons team van gespecialiseerde psychologen besproken welke vorm van behandeling voor u het meest geschikt is. In een adviesgesprek bespreekt uw behandelaar het behandelvoorstel dat hieruit voortvloeit. In samenspraak met u wordt er daarna een definitief behandelplan opgesteld. In het behandelplan staat wat er met u aan de hand is (uw diagnose), wat uw therapiedoelen zijn en op welke manier er gewerkt gaat worden. Ook staat erin vermeld hoeveel sessies er ongeveer nodig zijn. Wanneer u het met de behandelaar eens bent over het behandelplan start uw behandeling.

Behandeling

Afhankelijk van de uitkomst van de intakefase, zal uw behandeling bestaan uit één of meerdere van onderstaande onderdelen:

  • Individuele therapie
  • Groepstherapie
  • Systeemtherapie
  • Internettherapie

Uw behandelaar zal samen met u bepalen welke van deze vorm(en) het meest geschikt is voor u.

?

Klachtenprocedure

Komt u er in een gesprek niet uit en blijft uw onvrede bestaan, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris met het klachtenformulier. U kunt ook iemand anders machtigen om dit te doen. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat uw klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van uw naam en adres, want anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met u en uw hulpverlener uw klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen. Heeft uw kind, jonger dan 16 jaar, een klacht, dan kunt u samen met hem of haar een klacht indienen.

Mevrouw A. Koeter is klachtenfunctionaris bij Apanta. U kunt het klachtenformulier downloaden op de website en opsturen naar:

Mevrouw A. Koeter
De Plank 101
5504 EE Veldhoven
Telefoonnummer: 040-2545759
e-mail: a.koeter@apanta-ggz.nlOp onze pagina htttp://apanta-ggz.nl/kwaliteit kunt u alles lezen over onze klachtenprocedure en vinden waar u terecht kunt als de klacht bij Apanta niet (naar tevredenheid) opgelost kan worden.

?

Privacyreglement

Uw privacy staat bij Apanta hoog in het vaandel. Voor overleg met uw huisarts vragen wij u eerst om toestemming. Ook geven wij uw gegevens niet aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder uw goedkeuring.

Inzage in uw dossier

Tijdens uw behandeling houden we een dossier bij met al uw behandelgegevens. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze te verbeteren. Willen anderen uw dossier bekijken, dan hebben zij uw toestemming nodig. Die kunt u later weer blokkeren.

Toestemming van uw partner

Is bij uw behandeling ook uw partner betrokken, dan mag u de gegevens van uw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.

Kinderen

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel bekijken. Is uw kind tussen twaalf en zestien jaar, dan hebt u beiden recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft uw kind zelfstandig recht op inzage.Eigendom

Uw dossier is en blijft eigendom van Apanta. U mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Na afloop van de therapie wordt uw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Wet voor uw rechten en plichten

De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in uw dossier en het privacyrecht. U vindt de WGBO op www.hulpgids.nl.

?

Cliëntenraad

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit.

Deze raad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen.
De Cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar en stelt samen met de Raad van Bestuur de agenda vast. Ieder onderwerp ten behoeve van de cliënt kan op de agenda worden gezet.

Wat betekent de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met wat de behandelmogelijkheden zijn bij Apanta en hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.

Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kunt u uw verhaal kwijt bij de cliëntenraad. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.

Wat kunt u doen voor cliëntenraden?

Wees alert en reageer als uw belangen in het geding zijn. De cliëntenraden stelt prijs op uw mening. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt. U kunt ook actief meedoen.

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweegt u lid te worden? Stuur dan een brief of e-mail naar het secretariaat van de cliëntenraad; clientenraad@apanta-ggz.nl

Apanta-ggz
T.a.v.: De Cliëntenraad
De Plank 101
5504 EE Veldhoven

?

Apanta en uw zorgverzekering

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. U betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Ook het eerste kennismakings- of intakegesprek valt onder het verplicht eigen risico.

Afspraak annuleren

Wil je een individuele of groepsafspraak afzeggen, dan moet je dit minimaal 24 uur van te voren doen. Als wij niet direct bereikbaar zijn (bv. ’s avonds of in het weekend), kun je de voicemail inspreken. Doe je dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om € 35 euro in rekening te brengen.

Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekering.

Er zijn 3 uitzonderingen:
• Je bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Je bent zelf (of je naaste wordt acuut) opgenomen in een ziekenhuis
• Je hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

In deze gevallen sturen we geen nota.

?

Gebruik gegevens

Apanta hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar behandelingen. Hoe waardeert u uw behandeling? Dat vinden wij belangrijk om te weten. Daarom vragen wij u om voor en na uw behandeling een online vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijst gaat – anoniem – naar Kenniscentrum Zorg Nederland, een onafhankelijk en extern instituut. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten krijgt Apanta inzicht in uw behoeften als cliënt. Hierop passen we de behandelingen aan, zodat we u nog beter kunnen helpen.