Aanmeldformulier voor jongeren (vanaf 18 jaar tot en met 23 jaar)

Aanmeldformulier voor jongvolwassenen (vanaf 18 jaar tot en met 23 jaar)

Persoonsgegevens
?

Het is momenteel niet mogelijk om aan te melden voor een vraag om psychodiagnostisch onderzoek. Hiermee bedoelen we diagnostiek met als doel om vast te stellen of er sprake is van ADHD of Autisme. De reden voor deze aanmeldstop is dat Apanta de laatste maanden is overstelpt met deze aanvragen. Veel meer dan de capaciteit toelaat. Het spijt ons dit te moeten melden.

?
  • Volledig online behandeling is alleen mogelijk bij kortdurende hulpvragen (GBGGZ). 
  • Wanneer uit de screening blijkt dat je in aanmerking komt voor (volledig) online behandeling word je hierover ingelicht.
  • Mogelijk is de wachttijd hierdoor minder lang dan bij een reguliere behandeling.
  • Bij dit aanbod is er geen mogelijkheid voor een fysieke afspraak. Alle afspraken zijn dus volledig online. 
  • Blijkt tijdens het traject dat kortdurende online behandeling niet afdoende of niet passend is, dan word je op de reguliere wachtlijst geplaatst, met de oorspronkelijke aanmelddatum.
?

Op dit emailadres ontvang je ook de uitnodiging voor het cliëntportaal: je persoonlijke online omgeving waar je je behandeldocumenten en afspraken kunt inzien. 

Problemen en klachten
?

Wanneer eetproblematiek een rol speelt, is het belangrijk je lengte en gewicht in te vullen in dit formulier.

Hulpverleningsgeschiedenis
Medicatiegebruik
Leefstijl
Overige vragen
Door middel van onderstaande vragen zouden wij u willen verzoeken ons te kennen te geven dat u op de hoogte bent van, en of u toestemming geeft voor een aantal belangrijke zaken. Door te klikken op het vraagteken bij de vraag, krijgt u meer informatie over het specifieke onderwerp.
?

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

De volledige voorwaarden zijn te lezen op Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

?

Je kunt indicaties en uitleg vinden van de actuele wachttijden via www.apanta-ggz.nl/wachttijden.

?

Je kunt een uitleg vinden over de aanmeldprocedure via https://www.apanta-ggz.nl/aanmelden.

?

Klachtenprocedure

Kom je er in een gesprek niet uit en blijft je onvrede bestaan, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris met het klachtenformulier. Je kunt ook iemand anders machtigen om dit te doen. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat je klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van je naam en adres, want anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met jouw en jouw hulpverlener de klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen.

 

Je vindt meer informatie over onze klachtenprocedure via www.apanta-ggz.nl/kwaliteit.

Hier kun je ook vinden waar je terecht kunt als de klacht bij Apanta niet (naar tevredenheid) opgelost kan worden.
?

Privacyreglement

Jouw privacy staat bij Apanta hoog in het vaandel. Voor overleg met je huisarts vragen wij je eerst om toestemming. Ook geven wij je gegevens niet aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder goedkeuring.

Je vindt het privacystaement van Apanta via www.apanta-ggz.nl/privacystatement.

?

Apanta en je zorgverzekering

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. Je betaalt geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Ook het eerste kennismakings- of intakegesprek valt onder het verplicht eigen risico van €385. Let op: dit bedrag kan door jezelf verhoogd zijn. Let op: het eigen risico wordt elk kalenderjaar opnieuw in rekening gebracht. 

Je vindt meer informatie over kosten en vergoedingen via www.apanta-ggz.nl/kosten.

 

 

?

Afspraak annuleren

Wil je een individuele of groepsafspraak afzeggen, dan moet je ruim van te voren doen, minimaal 24 uur. Wanneer wij niet direct bereikbaar zijn (bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend), kun je onze voicemail inspreken. Zo kunnen wij iemand anders dit plekje aanbieden en houden we de zorg toegankelijk en de wachttijden beperkt.

Voorkom kosten

Zeg je je afspraak niet tijdig af, dan zijn wij genoodzaakt om je een factuur te sturen.
Je ontvangt een factuur van:
€35,- (bij consult tot 30 minuten)
€65,- (bij consult van meer dan 30 minuten, ook bij groepsconsulten)
De factuur ontvang je per e-mail.
Deze kosten worden niet vergoed* door de zorgverzekering.

Indien mogelijk zal de telefoniste een telefonische afspraak plannen of mailcontact met je afspreken ten tijde van je eigenlijke afspraak. Dit korte consult zul je terugzien op de factuur vanuit je zorgverzekeraar. 

* Er zijn 3 uitzonderingen waardoor we geen factuur sturen wanneer je een afspraak kort van te voren afzegt:
• Je bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Je bent zelf (of je naaste wordt) acuut opgenomen in een ziekenhuis
• Je hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

In deze gevallen ontvang je geen factuur.

Afspraak annuleren

?

Cliëntenraad

 

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit.

Deze raad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen.

De Cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar en stelt samen met de Raad van Bestuur de agenda vast. Ieder onderwerp ten behoeve van de cliënt kan op de agenda worden gezet.

 

Wat betekent de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met wat de behandelmogelijkheden zijn bij Apanta en hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.

Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kunt u uw verhaal kwijt bij de cliëntenraad. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.

Wat kunt u doen voor cliëntenraden?

Wees alert en reageer als uw belangen in het geding zijn. De cliëntenraden stelt prijs op uw mening. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt. U kunt ook actief meedoen.

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweegt u lid te worden? Stuur dan een brief of e-mail naar het secretariaat van de cliëntenraad; clientenraad@apanta-ggz.nl

Apanta-ggz
T.a.v.: De Cliëntenraad
Provincialeweg 47
5503 HB Veldhoven

?

Voor de behandeling van clienten 18 jaar en ouder, registreert Apanta GGZ gegevens over de diagnose en zorgvraagtypering van de patiënt. De zorgverzekeraar kan deze gegevens gebruiken om declaraties van de zorgaanbieder te controleren. De NZa kan deze gegevens gebruiken om de bekostiging van ggz-zorg in de toekomst verder te verbeteren. Om welke gegevens het precies gaat, staat in artikel 4.3 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regeling is terug te vinden op www.nza.nl.