Aanmeldformulier voor jongeren (vanaf 16 jaar tot en met 23 jaar)

Aanmeldformulier voor jongvolwassenen (vanaf 16 jaar tot en met 23 jaar)

Persoonsgegevens
?

Een ervaringswerker is iemand die extra ondersteuning kan bieden vanuit eigen ervaring met psychische klachten en behandeling.

?

Een ervaringswerker is iemand die extra ondersteuning kan bieden vanuit eigen ervaring met psychische klachten en behandeling.

?

Een ervaringswerker is iemand die extra ondersteuning kan bieden vanuit eigen ervaring met psychische klachten en behandeling.

Problemen en klachten
Hulpverleningsgeschiedenis
Overige vragen
Door middel van onderstaande vragen zouden wij u willen verzoeken ons te kennen te geven dat u op de hoogte bent van, en of u toestemming geeft voor een aantal belangrijke zaken. Door te klikken op het vraagteken bij de vraag, krijgt u meer informatie over het specifieke onderwerp.
?

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

De volledige voorwaarden zijn te lezen op Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2017

?

Je kunt indicaties en uitleg vinden van de actuele wachttijden via www.apanta-ggz.nl/wachttijden.

?

Je kunt een uitleg vinden over de aanmeldprocedure via https://www.apanta-ggz.nl/aanmelden.

?

Klachtenprocedure

Kom je er in een gesprek niet uit en blijft je onvrede bestaan, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris met het klachtenformulier. Je kunt ook iemand anders machtigen om dit te doen. Vermeld op het formulier duidelijk tegen wie de klacht gericht is en wat je klacht inhoudt. Voorzie het formulier altijd van je naam en adres, want anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen.

De klachtenfunctionaris zal proberen om samen met jouw en jouw hulpverlener de klacht aan te pakken en zo mogelijk op te lossen.

 

Je vindt meer informatie over onze klachtenprocedure via www.apanta-ggz.nl/kwaliteit.

Hier kun je ook vinden waar je terecht kunt als de klacht bij Apanta niet (naar tevredenheid) opgelost kan worden.

?

Privacyreglement

Uw privacy staat bij Apanta hoog in het vaandel. Voor overleg met jouw huisarts vragen wij eerst om toestemming. Ook geven wij jouw gegevens niet aan andere partijen (bijvoorbeeld onderzoeksinstanties) zonder jouw goedkeuring.

Inzage in jouw dossier

Tijdens uw behandeling houden we een dossier bij met al jouw behandelgegevens. Mochten de gegevens onjuist zijn, dan heb je het recht om deze te verbeteren. Willen anderen je dossier bekijken, dan hebben zij jouw toestemming nodig. Die kun je later weer blokkeren.

Toestemming van uw partner

Is bij uw behandeling ook uw partner betrokken, dan mag u de gegevens van uw partner niet inzien zonder zijn of haar toestemming.

Kinderen

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, wel bekijken. Is het kind tussen twaalf en zestien jaar, dan hebben de ouders beiden recht op inzage, tenzij het kind hier bezwaar tegen maakt. Vanaf zestien jaar heeft het kind zelfstandig recht op inzage.</p<h2>Eigendom

Jouw dossier is en blijft eigendom van Apanta. Je mag het dossier dus niet meenemen, maar wel kopiëren. Na afloop van de therapie wordt jouw dossier, volgens de wettelijke eisen, nog vijftien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op uitdrukkelijk verzoek kan het dossier eerder worden vernietigd, tenzij dat in strijd is met de wet.

Je vindt het privacystaement van Apanta via www.apanta-ggz.nl/privacystatement.

Wet voor jouw rechten en plichten

De rechten en plichten van cliënten en behandelaars zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt onder andere het recht op goede informatie over onderzoek en (voorgenomen) behandeling, inzagerecht in jouw dossier en het privacyrecht. Je vindt de WGBO op www.hulpgids.nl.

?

Afspraak annuleren

Wil je een individuele of groepsafspraak afzeggen, dan moet je dit minimaal 24 uur van te voren doen. Als wij niet direct bereikbaar zijn (bv. ’s avonds of in het weekend), kun je de voicemail inspreken. Doe je dit niet, dan zijn wij genoodzaakt om € 35 euro in rekening te brengen.

Deze kosten worden niet vergoed door je zorgverzekering.

Er zijn 3 uitzonderingen:
• Je bent slachtoffer van een verkeersongeval
• Je bent zelf (of je naaste wordt acuut) opgenomen in een ziekenhuis
• Je hebt een sterfgeval in je naaste omgeving (partner of bloedverwant)

In deze gevallen sturen we geen nota.

 

Ben je ouder dan 18 jaar? Apanta en je zorgverzekering

Apanta heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dat betekent dat behandelingen die vallen binnen de basis-ggz (Apanta-direct) of de gespecialiseerde ggz (Apanta-ggz), vergoed worden. Je betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. Wel valt deze zorg onder het wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Ook het eerste kennismakings- of intakegesprek valt onder het verplicht eigen risico.

 

Je vindt meer informatie over kosten en vergoedingen via www.apanta-ggz.nl/kosten.

?

Cliëntenraad

Om goede zorg te kunnen verlenen, is de stem van cliënten van groot belang. Cliënten hebben daarom hun krachten gebundeld in de cliëntenraad. Deze raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Apanta. Het doel is een actieve bijdrage leveren aan goede zorgverlening. De cliëntenraad volgt het beleid van Apanta op de voet en brengt zowel gevraagd als ongevraagd adviezen uit.

Deze raad bestaat uit leden die de doelgroepen van Apanta vertegenwoordigen.

De Cliëntenraad komt 4 keer per jaar bij elkaar en stelt samen met de Raad van Bestuur de agenda vast. Ieder onderwerp ten behoeve van de cliënt kan op de agenda worden gezet.

Wat betekent de cliëntenraad voor u?

De cliëntenraad komt op voor uw belangen. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met wat de behandelmogelijkheden zijn bij Apanta en hoe Apanta omgaat met de wachtlijst.

Individuele problemen en klachten komen niet aan de orde in de cliëntenraad. Wel kunt u uw verhaal kwijt bij de cliëntenraad. De raad kan zorgen voor bundeling van klachten. Heeft u een klacht? Neem dan contact op met onze klachtenfunctionaris.

Wat kunt u doen voor cliëntenraden?

Wees alert en reageer als uw belangen in het geding zijn. De cliëntenraden stelt prijs op uw mening. Ze horen graag uw ideeën en vinden het belangrijk dat u kennis en ervaringen deelt. U kunt ook actief meedoen.

Hebt u vragen, opmerkingen en/of suggesties voor de cliëntenraad? Of overweegt u lid te worden? Stuur dan een brief of e-mail naar het secretariaat van de cliëntenraad; clientenraad@apanta-ggz.nl

Apanta-ggz
T.a.v.: De Cliëntenraad
Provincialeweg 47
5503 HB Veldhoven

?

Gebruik gegevens

Apanta hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar behandelingen. Hoe waardeert u uw behandeling? Dat vinden wij belangrijk om te weten. Daarom vragen wij u om voor en na uw behandeling een online vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijst gaat – anoniem – naar Kenniscentrum Zorg Nederland, een onafhankelijk en extern instituut. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten krijgt Apanta inzicht in uw behoeften als cliënt. Hierop passen we de behandelingen aan, zodat we u nog beter kunnen helpen.

?

Gebruik gegevens

Apanta hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar behandelingen. Hoe waardeert u uw behandeling? Dat vinden wij belangrijk om te weten. Daarom vragen wij u om voor en na uw behandeling een online vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijst gaat – anoniem – naar Kenniscentrum Zorg Nederland, een onafhankelijk en extern instituut. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten krijgt Apanta inzicht in uw behoeften als cliënt. Hierop passen we de behandelingen aan, zodat we u nog beter kunnen helpen.

?

Gebruik gegevens

Apanta hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar behandelingen. Hoe waardeert u uw behandeling? Dat vinden wij belangrijk om te weten. Daarom vragen wij u om voor en na uw behandeling een online vragenlijst in te vullen. De ingevulde vragenlijst gaat – anoniem – naar Kenniscentrum Zorg Nederland, een onafhankelijk en extern instituut. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Met de resultaten krijgt Apanta inzicht in uw behoeften als cliënt. Hierop passen we de behandelingen aan, zodat we u nog beter kunnen helpen.