Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden Incompany

Ook voor collega’s zijn er annuleringsvoorwaarden van toepassing:

 • Annulering voor een nascholingsmodule kan alleen schriftelijk (per brief of e-mail).
 • Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of email verzonden.
 • Bij annulering tot zes weken voor aanvang van een module brengen wij €50 administratiekosten in rekening.
 • Bij annulering tussen twee en zes weken voor aanvang van de module brengen wij je 50% van de moduleprijs in rekening.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de module ben je de volledige prijs verschuldigd, behoudens bijzondere omstandigheden (dit ter beoordeling van Apanta-academy).

Terugbetalingsregeling

De terugbetalingsregeling is van kracht bij vrijwel het gehele incompany aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven bij de cursusinformatie.
Wanneer je de opleiding gaat volgen t.b.v. de SKJ-registratie geldt geen terugbetalingsregeling. In andere gevallen maak je met je leidinggevende de afspraken over de terugbetalingsregeling.

De meest actuele terugbetalingsregeling kun je vinden in het Apanta Handboek: 'HRM - Opleiden' , laatste pagina document 'Studiekostenregeling'.

De terugbetalingsregeling, d.d. 04-11-2021:

 • Terugbetalingsregeling bij beëindiging arbeidsovereenkomst door werknemer 
  De medewerker is verplicht tot het terugbetalen van de gehele of gedeeltelijke aan hem of haar verleende tegemoetkoming in de studiekosten, indien de medewerker de organisatie binnen 3 jaar nadat de studie met goed gevolg is afgesloten, op eigen initiatief, dan wel wegens aan hemzelf te wijten feiten en omstandigheden verlaat. 
  Het terug te betalen bedrag is maximaal het bedrag dat aan tegemoetkoming is uitbetaald in de drie jaar voorafgaand aan de beëindiging van de studie. Het bedrag wordt met 1/36e deel verminderd voor elke maand dat het dienstverband na het beëindigen van de studie heeft voortgeduurd. 
  Indien de medewerker een studie, die (voor een gedeelte) wordt vergoed door de werkgever, opschort, onderbreekt of vroegtijdig beëindigt, dient hij dit mee te delen aan zijn leidinggevende met onderbouwing van reden. De leidinggevende is bevoegd om inlichtingen bij het opleidingsinstituut in te winnen. Bij vroegtijdige beëindiging wordt een bericht verzonden aan de afdeling HRM. Deze geeft, indien van toepassing, aan de salarisadministratie door als er betalingen teruggevorderd dienen te worden. 
   
 • Terugbetalingsregeling bij beëindiging arbeidsovereenkomst door werkgever 
  Er is geen sprake van een terugbetalingsregeling wanneer de werkgever het dienstverband beëindigt. 
   
 • Afronding 
  Zodra de medewerker de studie succesvol heeft afgerond, laat hij dit de leidinggevende weten onder overlegging van het diploma of ander getuigschrift. Hiervan wordt een afschrift gestuurd naar de afdeling HRM zodat dit opgenomen kan worden in het digitale personeelsdossier.